• 05/07/2016 22:40:25
  • 0
  • 27329

Hệ thống mẫu biểu giao dịch với KBNN

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
(kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính)
 
DANH MỤC CHỨNG TỪ
 
Hồ sơ mở Tài khoản
Mau so 01a_ Dăng ký mở Tài khoản mới.doc
Mau so 01b_Bổ sung thêm tài khoản
Mau so 02 _thay đổi Mẫu dấu chữ Ký 
Mau so 6a bảng kê tài khoản Dự toán 
Mau so 6b bang ke tai khoan Tien gui
Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 thay thế 109,

Tạm cấp Dự toán đầu năm
C6-13 De nghi tam cap KP .doc
Đăng ký Lao động, tiền lương
Đăng ký lương đầu năm.xls
Biến động lương trong năm.xls
 
Chứng từ Thu Ngân sách Nhà nước (tải toàn bộ TẠI ĐÂY)
C1-01 Lenh thu NSNN.doc
C1-02 Giay Nop Tien van NSNN.doc
C1-04-Lenh hoan tra.doc
C1-05-Lenh hoan tra Kiem bu tru.doc
C1-06-Bang ke GNT.doc
C1-07-De nghi dieu chinh.doc
C1-08-Lenh ghi thu NS.doc
 
Chứng từ Chi Ngân sách Nhà nước (tải toàn bộ TẠI ĐÂY)
C2-01a Lenh chitien NS.doc
C2-01b Lenh chi tien phuc hoi.doc
C2-02 Giay rut du toanNS.doc
C2-03 Giay de nghi Thanh Toan Tam ung.doc
C2-04 Giay de nghi thu hoi Ung truoc.doc
C2-05 Giay nop tra Kinh phi.doc
C2-10 Phieu Dieu chinh so lien Ngan sach.doc
C2-11 Giay rut Du toan Bo sung tuNS cap tren.doc
C2-13 Giay de nghi Cam ket chi.doc
C2-18NS-Chuyen tam ung thanh thuc chi.doc
Bang ke chung tu thanh toan, tam ung theo TT39-BTC-2016
Thong bao Tu choi thanh toan.doc
 
Chứng từ Tiền gửi (tải toàn bộ TẠI ĐÂY)
C4-01 UN thu .DOC
C4-02 UN chi.DOC
C4-03 UNC chuyen tiep .DOC
C4-08 Giay nop tien TK .doc
C4-09 Giay rut tien mat .DOC

C4-11 Giay chuyen tien (chuyen khoan chuyen tien dien tu)
 
Vốn đầu tư (tải toàn bộ TẠI ĐÂY)
C3-01 Giay rut VDT.doc
C3-02 Giay de nghi thanh toan Tam ung VDT.DOC
C3-03 Giay de nghi thu hoi VDT.DOC
C3-04 Giay nop tra VDT.DOC  
Giay de nghi dieu chinh so lieu chi C4TXCB C3-05.NS.xls
Mẫu: B01/KB_Đề nghị Thanh toán VĐT
 
Chứng từ Cam kết chi (tải toàn bộ TẠI ĐÂY)
Mẫu số 01.doc (theo thông tư  113/2008/TT-BTC)
Mẫu số 02.doc (theo thông tư  113/2008/TT-BTC)
Mẫu số 03.doc (theo thông tư  113/2008/TT-BTC)
Mẫu số 04.doc (theo thông tư  113/2008/TT-BTC)
Mẫu số 05.doc (theo thông tư  113/2008/TT-BTC)
C2-12 Giay de nghi cam ket chi.doc
C2-13 Phieu dieu chinh so lieu cam ket chi.doc
Mau so 01a Bo sung thong tin nha cung cap.doc
Mau so 01b Bo sung thong tin nha cung cap.doc

Mau so 02 Thong bao tu choi ghi nhan hop dong vao Tabmis.doc

Mau so 03 Giay de nghi dieu chinh thong tin HD tren Tabmis.doc
 
Phiếu nhập xuất 
C6-11 Phieu nhap kho.DOC 
C6-12 Phieu xuat kho .DOC
Đối chiếu Ngân sách Xã
Đối chiếu Tồn quỹ Ngân sách Xã hàng tháng.xls
Đối chiếu Quyết toán NS Xã năm (Sau thời gian chỉnh lý Quyết toán)
 
Đối chiếu Dự toán Quý
Đối chiếu Dự toán (Mẫu mới theo TT61).xls
Đối chiếu Kinh phí ( Mẫu mới theo TT61).xls
 
 
Đối chiếu dự toán năm
Phụ lục 03A: Biểu số: 03/ĐVDT
Phụ lục 04A: Biểu số: 02/ĐVDT
 
Đối chiếu Tiền gửi
Đối chiếu tiền gửi Tháng ( Mẫu mới theo TT61).doc
Phụ lục số 03.2_Đối chiếu Tiền gửi Quý
 
Phiếu điều chỉnh
C1-07 De nghi dieu chinh.Thu NSNN doc
C2-10 Phieu Dieu chinh so lien Chi NSNN.doc
C6-09 Phieu dieu chinh Khác.DOC
 
Phiếu nhập Dự toán
C6-01 Phieu nhap du toan NS.doc
C6-04 Phieu dieu chinh du toan.doc
C6-02 Phiếu nhâph Dự toán C0.xls
C6-03 Chứng từ phân bổ Dự toán.xls
 
Tờ trình
Tờ trình chuyển tiền Sai Tài khoản/ Tên/ Mã ngân hàng.doc
 
Lịch rút Tiền mặt
KH dang ky nhan tien.doc
 
Mẫu đơn vị Hành chính Sự nghiệp
Giấy đi đường.doc
PL_Kèm theo TT185.Mãu chứng từ kế toán 
Đính kèm thông tư 161_ Mẫu số 01.doc

Công văn 388 kèm phụ lục

Phuong phap ghi chep tren chung tu KBNN .doc

Nội dung tài khoản.doc

Phương pháp hạch toán.doc

Xử lý cuối kỳ.doc

 

Nguồn từ http://www.blogkhobac.tk/2016/01/he-thong-mau-bieu-giao-dich-voi-kbnn.html

0 Comments
Leave A Reply